1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Den Hoorn – Naalrand, Texel ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Den Hoorn - Naalrand, Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 13 juli 2022 het bestemmingsplan Den Hoorn - Naalrand met nummer NL.IMRO.0448.DHN2021BP0003-on01 gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad besloten om geen exploitatieplan ingevolge artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.Met dit bestemmingsplan worden 32 (waarvan 20 sociale huur) woningen op het terrein van de voormalige Jan Drijverschool mogelijk gemaakt.Het college heeft op 8 februari 2022 besloten dat op basis van de ‘Aanmeldnotitie m.e.r. vormvrije m.e.r.-beoordeling Texel- Den Hoorn - Naalrand’, inhoudende dat er door de ruimtelijke ontwikkeling die met het bestemmingsplan Den Hoorn - Naalrand, planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan, waardoor er geen aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure en daarom te volstaan met het volgen van de vormvrije m.e.r. procedure in het kader van het bestemmingsplan.InzageHet vaststellingsbesluit, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, de Nota van Zienswijzen, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 15 augustus tot en met maandag 26 september 2022 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT, Den Burg. De Publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.DHN2021BP0003-va01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl(zoekterm bekendmakingen)BeroepsmogelijkhedenBent u belanghebbende? U kunt een schriftelijk beroep indienen tegen het vaststellingsbesluit. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit conform artikel 3.44 lid 1 sub a Awb ter inzage is gelegd. U stuurt dit aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook een niet- belanghebbende, die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit/ontwerpplan, kan beroep indienen.Ook kan iedereen die een beroepsschrift heeft ingediend een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling. Zonder dat treedt het door de raad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift.

Locatie: Naalrand, Den Hoorn

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen