1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLAD2023-07-19 Texel, Zuid, Elektrische oplaadpaal, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Utrecht | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLAD2023-07-19 Texel, Zuid, Elektrische oplaadpaal, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Kenmerk:11359595 Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelenBurgemeester en Wethouders van Utrecht;overwegende,dathet gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;datde hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;datmet deze verkeersmaatregel een doelmatig of zuinig energiegebruik bevorderd wordt (art. 2 lid 3a Wegenverkeerswet);datop grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;datmet het Plan laadinfrastructuur Utrecht 2030 zet Utrecht onder andere in op een verdere uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur en het stimuleren van een efficiënter gebruik van het laadnetwerk;dater per subbuurt in Utrecht een locatieplan voor openbare laadpalen opgesteld is. Het locatieplan zorgt voor voldoende openbare laadpalen voor hen die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen opladen;datde locaties van de laadpalen moeten voldoen aan de criteria die opgesteld zijn in de “Plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur”; datvoorafgaand aan dit verkeersbesluit een kaart met locaties gepubliceerd is met de voorgenomen aanpassing van de openbare ruimte. De omwonenden en/of ondernemers hebben de mogelijkheid gehad hun opmerkingen kenbaar te maken en eventuele alternatieve locaties aan te dragen. De ontvangen reacties zijn meegenomen in de uitwerking van het definitieve locatieplan; datde direct omwonenden voor en na publicatie van het verkeersbesluit hierover geïnformeerd zijn/worden via een wijkbericht;dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig geladen kunnen worden;dat er per elektrische oplaadpaal twee parkeerplaatsen benodigd zijn zodat de elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden;datmet het stimuleren van elektrisch (schoon) vervoer de leefbaarheid en luchtkwaliteit verbeterd wordt;datna publicatie van dit verkeersbesluit een wijkbericht verspreid wordt om omwonenden hiervan op de hoogte te stellen;datdoor het plaatsen van de laadpaal voor één of meerdere elektrische auto’s er een verschuiving optreedt in de beschikbaarheid van het type parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd;dater overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie over de hierna te noemen verkeersmaatregelen;geletop het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);Besluiten:met ingang van 25 juli 2023 voor onderstaande locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:ZuidBrennerbaan e.o.Texel (Tegenover huisnummer 2 aan de zijkant van Ameland huisnummer 24; wegvak: tussen Texel en Rottumeroog)Vaststellen: twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen (bord E8c, volgens bijlage I van het RVV 1990) met onderbord OB504 E8C OB504Utrecht, 19 juli 2023Burgemeester en wethouders van Utrecht,namens dezen:mw R.H. Kottenhagen-Spin Adviseur Verkeersbesluiten, afdeling MobiliteitOntwikkelorganisatie RuimteDeze beslissing is digitaal tot stand gekomen en is om die reden niet ondertekend. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit document en de bekendmaking daarvan.Gepubliceerd op 25 juli 2023 in het Gemeenteblad.Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Utrecht Elektrisch, telefoon 14030 of per mail: utrechtelektrisch@utrecht.nlVindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. Lees eerst de informatie op www.utrecht.nl/bezwaarlaadpaal. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Gebruik daarvoor het formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in het Gemeenteblad indienen.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen