1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLAD2022-08-11 Texel, Zuid, Parkeergelegenheid Deelauto, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Utrecht | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLAD2022-08-11 Texel, Zuid, Parkeergelegenheid Deelauto, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Kenmerk: 10312303Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelenBurgemeester en Wethouders van Utrecht;overwegende,dathet gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;datde hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;datmet deze verkeersmaatregel de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer voorkomen of beperkt wordt (art. 2 lid 2a);datop grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;dathet stimuleren van het autodelen binnen het gemeentelijk beleid past om de automobiliteit terug te dringen en zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit te verbeteren. Het concept deelauto leidt immers tot daling van het autobezit, daling van het aantal gereden kilometers, vermindering van de CO² uitstoot en vermindering van de parkeerdruk;dat de locatie van de deelauto’s uitnodigend moet zijn voor bedrijven en bewoners om gemakkelijk te kunnen deelnemen aan de deelauto en hun mobiliteit op deze manier te verduurzamen; datmogelijk de parkeerdruk op korte termijn toeneemt, maar onderzoek heeft echter uitgewezen dat een deelauto op termijn meerdere reguliere auto’s vervangt; (bron CROW)datdoor het realiseren van een deelauto parkeergelegenheid er een verschuiving optreedt in de beschikbaarheid van het type parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd;dater overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie over de hierna te noemen verkeersmaatregelen;geletop het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);Besluiten:met ingang van 23 augustus 2022 voor onderstaande locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:ZuidTexel(ter hoogte van zijgevel Ameland huisnummer 22; wegvak tussen Vlieland en Ameland)Vaststellen: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders (E9), volgens bijlage I van het RVV 1990 met het onderbord "Deelauto" E9Utrecht, 11 augustus 2022Burgemeester en wethouders van Utrecht,namens dezen:mw R.H. Kottenhagen-Spin Adviseur Verkeersbesluiten, afdeling MobiliteitOntwikkelorganisatie RuimteDeze beslissing is digitaal tot stand gekomen en is om die reden niet ondertekend. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit document en de bekendmaking daarvan.Gepubliceerd op 22 augustus 2022 in het Gemeenteblad.Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Autodelen Utrecht, telefoon 14030 of per mail: autodelen@utrecht.nlVindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in het Gemeenteblad indienen.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen