1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerp paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerp paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel met nummer NL.IMRO.0448.TXL2022BP0001-on01 met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) besloot de gemeenteraad dat een paraplubestemmingsplan zou worden opgesteld. Hierin zouden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP staan die vragen om aanpassing of aanscherping. Een belangrijke overweging van de gemeenteraad is om een evenwichtige balans te houden - en waar nodig te verbeteren - tussen toerisme en leefbaarheid. •De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten dit ontwerp paraplubestemmingsplan inclusief het opgenomen amendement ‘Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen’ ter inzage te leggen.InzageHet ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023 ter inzage. De publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 16.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar via http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.TXL2022BP0001-on01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl (zoekterm bekendmakingen) ZienswijzenEen ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel naar voren brengen bij de raad van de gemeente Texel/team Beleid, Postbus 200, 1790 AE te Den Burg. U kunt gebruik maken van het formulier voor zienswijzen, dat u kunt downloaden van de website van de gemeente Texel www.texel.nl/bestemmingsplannen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan via telefoonnummer 14 0222 (zonder netnummer) een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen