1. Bekendmakingen Texel
  2. WATERSCHAPSBLADKennisgeving steunverlening Stichting Acacia Institute voor project De Zoete Toekomst Texel (aanvullende subsidie fase 1)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Bestuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

WATERSCHAPSBLADKennisgeving steunverlening Stichting Acacia Institute voor project De Zoete Toekomst Texel (aanvullende subsidie fase 1)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 23 april 2024 op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht besloten aan Stichting Acacia Institute een aanvullende subsidie te verlenen van € 63.000 voor het project De Zoete Toekomst in verband met meerkosten die zich bij dit project hebben voorgedaan. De totale subsidie voor fase 1 bedraagt na vaststelling van dit besluit 15,4 % van de projectkosten van fase 1 met een maximum van € 318.000.De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 38 van Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, PBEU L327/1 van 21 december 2022 (hierna: LVV). Artikel 38 van genoemde verordening verklaart steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en bossector verenigbaar met de interne markt.Het project beoogt Texel volledig zelfvoorzienend te maken voor wat betreft zoet water voor de landbouw. Doel van dit initiatief als voorbeeld te dienen voor andere eilanden, maar ook nationaal en internationaal op het gebied van slim omgaan met verzilting en het beschikbare zoete water.De volledige subsidiebeschikking kunt u inzien via de website van het hoogheemraadschap:Externe link:https://www.hhnk.nl/kennisgevingen-staatssteun.Van deze subsidiebeschikking zal kennisgeving worden gedaan bij de Europese Commissie.Het dagelijks bestuur van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartitier,Heerhugowaard, 30 april 2024ir. R.P.G. Bosma, dijkgraafM.J. Kuipers, secretaris-directeur

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen