1. Bekendmakingen Texel
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning (uitgebreid) Vuurtorenweg 130 in De Cocksdorp, TexelBeroep

Texel | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning (uitgebreid) Vuurtorenweg 130 in De Cocksdorp, TexelBeroep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Texel hebben besloten om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) de onderstaande omgevingsvergunning te verlenen: Activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening • (1795 LN) Vuurtorenweg 130 in De Cocksdorp: vergroten van een zomerhuis. Tegen het ontwerpbesluit dat met ingang van 21 februari 2013 tot en met 3 april 2013 ter inzage heeft gelegen, is geen zienswijze ingediend. Het besluit met de bijbehorende stukken is te raadplegen op www.texel.nl bij bekendmakingen en via www.ruimtelijkeplannen.nl en ligt met ingang van dinsdag 16 april 2013 tot en met maandag 27 mei 2013 ter inzage bij de publieksbalie. Tegen het besluit kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld, met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, door: – degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit; – de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Indien er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet eerder in werking dan op dat verzoek is beslist. Een beroepsschrift kan in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank in Alkmaar Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251 te 1800 BG Alkmaar.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen