1. Bekendmakingen Texel
  2. PROVINCIAAL BLADWet natuurbescherming vergunningaanvraag geweigerd aan gemeente Texel, voor reconstrueren van rijbaan en fietspad alsmede het dempen van een sloot, aan de Randweg nabij De Koog,

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADWet natuurbescherming vergunningaanvraag geweigerd aan gemeente Texel, voor reconstrueren van rijbaan en fietspad alsmede het dempen van een sloot, aan de Randweg nabij De Koog,

WET NATUURBESCHERMINGDefinitief besluitDe Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunningaanvraag hebben geweigerd aan gemeente Texel, voor het reconstrueren van een rijbaan en een fietspad alsmede het dempen van een sloot, aan de Randweg (tussen parkeerterrein Paggapaadje en Ploeglanderweg) nabij De Koog, omdat er op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming geen vergunning nodig is voor het project. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied ‘Duinen en Lage Land Texel’.InzageHet definitief besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.375376) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het besluit en de bijlagen zijn via de externe bijlagen te raadplegen. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300 of mailen naar postbus@odnhn.nl.BeroepDit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:1.uw naam, adres, postcode en woonplaats;2.de datum;3.over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);4.de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;5.uw handtekening. U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.Meer informatie Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.375376 te vermelden.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen