1. Bekendmakingen Texel
  2. PROVINCIAAL BLADWet natuurbescherming Vergunning voor het reconstrueren van een rijbaan en een fietspad alsmede het dempen van een sloot, aan de Randweg (tussen parkeerterrein Paggapaadje en Ploeglanderweg) nabij De Koog, Texel

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADWet natuurbescherming Vergunning voor het reconstrueren van een rijbaan en een fietspad alsmede het dempen van een sloot, aan de Randweg (tussen parkeerterrein Paggapaadje en Ploeglanderweg) nabij De Koog, Texel

KENNISGEVINGWET NATUURBESCHERMINGOntwerpbesluitDe Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunningaanvraag te weigeren aan gemeente Texel, voor het reconstrueren van een rijbaan en een fietspad alsmede het dempen van een sloot, aan de Randweg (tussen parkeerterrein Paggapaadje en Ploeglanderweg) nabij De Koog, omdat er op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming geen vergunning nodig is voor het project. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied ‘Duinen en Lage Land Texel’.InzageDe aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.375376) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn via de externe bijlagen te raadplegen. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300 of mailen naar postbus@odnhn.nl.ZienswijzenGedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking.Meer informatieHeeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.375376 te vermelden.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen