1. Bekendmakingen Texel
  2. PROVINCIAAL BLADWet natuurbescherming Ontwerpbesluit voor de realisatie en het gebruik van een zoutwaterleiding vanuit de Noordzee naar de Zeehondenopvang Ecomare, gemeente Texel

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADWet natuurbescherming Ontwerpbesluit voor de realisatie en het gebruik van een zoutwaterleiding vanuit de Noordzee naar de Zeehondenopvang Ecomare, gemeente Texel

KENNISGEVINGWET NATUURBESCHERMINGOntwerpbesluitDe Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Ecomare voor de realisatie en het gebruik van een zoutwaterleiding vanuit de Noordzee naar de Zeehondenopvang Ecomare, gemeente Texel. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Duinen en Lage Land Texel’ en ‘Waddenzee’. InzageHet ontwerpbesluit inclusief bijlage en de bijbehorende stukken (zaaknummer OMG-015006/DMS430997) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het ontwerpbesluit, de bijlagen en de onderliggende stukken zijn via de externe bijlagen te raadplegen.ZienswijzenGedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking.Meer informatieHeeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OMG-015006/DMS430997 te vermelden.

Locatie: Ruijslaan, De Koog

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen