1. Bekendmakingen Texel
  2. PROVINCIAAL BLADWet natuurbescherming Definitief besluit aanleg glasvezelkabel nabij Mokweg te Den Hoorn in de gemeente Texel

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADWet natuurbescherming Definitief besluit aanleg glasvezelkabel nabij Mokweg te Den Hoorn in de gemeente Texel

KENNISGEVINGWET NATUURBESCHERMINGBesluitDe Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning verlenen aan Allinq Networks B.V. voor de aanleg van een glasvezelkabel nabij de Mokweg te Den Hoorn, gemeente Texel. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Duinen en Lage Land Texel’ en ‘Waddenzee’. InzageDe aanvraag, het besluit, de bijlagen en de bijbehorende stukken (zaaknummer OMG-009380/DMS424645) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). De aanvraag, het besluit, de bijlagen en de onderliggende stukken zijn via de externe bijlagen te raadplegen.BeroepDit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:1.uw naam, adres, postcode en woonplaats;2.de datum;3.over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);4.de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;5.uw handtekening. U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven. Meer informatieHeeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OMG-009380/DMS424645te vermelden.

Locatie: Mokweg, Den Hoorn

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen