1. Bekendmakingen Texel
  2. PROVINCIAAL BLADOntheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor het inzetten van een scheepstoeter (3x), het gebruik van motorvoertuigen en voor gebruik geluidsinstallatie nabij Strandpaal 17, Texel

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADOntheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor het inzetten van een scheepstoeter (3x), het gebruik van motorvoertuigen en voor gebruik geluidsinstallatie nabij Strandpaal 17, Texel

BesluitDe Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 4.27 van de Omgevingsverordening NH 2020 een ontheffing hebben verleend aan Stichting Ronde Texel voor het inzetten van een scheepstoeter (3x), het gebruik van motorvoertuigen (voor veiligheidsredenen, voor de afvlakking van het strand en het verplaatsen van trailers), en voor het gebruik van een geluidsinstallatie en omroepinstallatie tijdens het evenement Ronde van Texel/WAVES-festival 2022-2024 nabij strandpaal 17, Texel. De ontheffing heeft betrekking op het stiltegebied ‘Texel-West’.InzageDe aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.360328) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het besluit en de bijlagen zijn te raadplegen via de externe bijlagen. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300 of mailen naar postbus@odnhn.nl.Meer informatie Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.BeroepDit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:1.uw naam, adres, postcode en woonplaats;2.de datum;3.over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);4.de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;5.uw handtekening. U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen