1. Bekendmakingen Texel
  2. PROVINCIAAL BLADOntheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor de herinrichting van het watersysteem in de watergangen aan de Watergangen in polders Eierland en Het Noorden te Texel

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADOntheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor de herinrichting van het watersysteem in de watergangen aan de Watergangen in polders Eierland en Het Noorden te Texel

Besluit in het kader van de Wet natuurbeschermingOntheffingDe Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming een ontheffing verleend aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de herinrichting van het watersysteem in de watergangen aan de Watergangen in polders Eierland en Het Noorden te Texel. De aanvraag ziet toe op de noordse woelmuis.De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.360972) kunnen ingezien worden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het besluit en de bijlagen zijn te raadplegen via de externe bijlagen. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300 of mailen naar postbus@odnhn.nl.BezwaarBelanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM. Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:1.uw naam, adres, postcode en woonplaats;2.de datum;3.over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);4.de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;5.uw handtekening.De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.Voorlopige voorzieningHet besluit treedt op de datum van verzending in werking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.Meer informatie Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.360972 te vermelden

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen