1. Bekendmakingen Texel
  2. Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein, Texel ter inzage

Texel | bestemmingsplan

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein, Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 20 maart 2024 het bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein met nummer NL.IMRO.0448.ODS2023BP0001-on01 heeft vastgesteld.   Tevens heeft de gemeenteraad besloten om geen exploitatieplan ingevolge artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.   Dit bestemmingsplan betreft een beleidsarme omzetting van het bestemmingsplan Oudeschild uitbreiding bedrijventerrein, dat op 13 oktober 2021 is vastgesteld en per 14 april 2022 onherroepelijk is. De partiële herziening voorziet in het laten vervallen van de specifieke plandelen die zien op de vestiging van de bierbrouwerij, welke zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast. Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de reguliere regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.   Inzage Het vaststellingsbesluit, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, de Nota van Zienswijzen, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 29 april tot en met maandag 10 juni 2024 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT, Den Burg. De Publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.ODS2023BP0001-va01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl(zoekterm bekendmakingen)     Beroepsmogelijkheden Bent u belanghebbende? U kunt een schriftelijk beroep indienen tegen het vaststellingsbesluit. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit conform artikel 3.44 lid 1 sub a Awb ter inzage is gelegd. U stuurt dit aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook een niet- belanghebbende, die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit/ontwerpplan, kan beroep indienen.   Ook kan iedereen die een beroepsschrift heeft ingediend een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling. Zonder dat treedt het door de raad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen