1. Bekendmakingen Texel
  2. Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg, Kogerstrand ter inzage

Texel | bestemmingsplan

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg, Kogerstrand ter inzage

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 20 maart 2024 het bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg, Kogerstrand met nummer NL.IMRO.0448.BUI2023BP0001-on01 heeft vastgesteld.   Tevens heeft de gemeenteraad besloten om geen exploitatieplan ingevolge artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.   In dit bestemmingsplan is er een bestemmingsuitruil tussen de huidige recreatiebestemming waarover de openbare ontsluiting naar het strand loopt met de verkeersbestemming van een gedeelte van het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is door eigenaar SBB in erfpacht uitgegeven aan Texelcampings BV voor camping Kogerstrand. Om dit op de verbeelding aan te passen is dit reparatieplan opgesteld. In het reparatieplan wordt de verbeelding ter plaatse van de locatie Badweg, Kogerstrand te De Koog aangepast.   Het vaststellingsbesluit, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 8 april tot en met dinsdag 21 mei 2024 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT, Den Burg. De Publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.BUI2023BP0001-va01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl(zoekterm bekendmakingen)   Beroepsmogelijkheden Bent u belanghebbende? U kunt een schriftelijk beroep indienen tegen het vaststellingsbesluit. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit conform artikel 3.44 lid 1 sub a Awb ter inzage is gelegd. U stuurt dit aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook een niet- belanghebbende, die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit/ontwerpplan, kan beroep indienen.   Ook kan iedereen die een beroepsschrift heeft ingediend een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling. Zonder dat treedt het door de raad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen