1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Slaapplaatsen Texel 2022 ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Slaapplaatsen Texel 2022 ter inzage

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 22 maart 2023 het bestemmingsplan Reparatieplan Slaapplaatsen Texel 2022 met nummer NL.IMRO.0448.TXL2022BP0002-on01 heeft vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad besloten om geen exploitatieplan ingevolge artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.Het reparatieplan betreft een gedeeltelijke reparatie van de bestemmingsplannen voor Den Hoorn, De Koog, Buitengebied, De Waal en Oudeschild. Naar aanleiding van de controle van het gemeentelijke slaapplaatsenregistratiesysteem met het planologisch toegestane aantal recreatieve slaapplaatsen in de bestemmingsplannen bleek dat voor 6 locaties de bestaande rechten niet goed in de bestemmingsplannen zijn verwerkt. Het betreft nadrukkelijk geen toekenning van nieuwe recreatieve slaapplaatsen. Het betreft de volgende locaties:•Op de locatie Herenstraat 34 wordt het aantal recreatieve slaapplaatsen verhoogd van 16 naar 24.•Mienterglop 35 krijgt een bestemming voor een ‘tweede woning’.•Op de Polderweg 19 wordt een recreatief opstal bestemd.•De Ruyterstraat 95 krijgt een recreatief opstal bestemd.•Kaapstraat 55 heeft ook recht op een recreatief opstal.•Op Boodtlaan 5 wordt het aantal recreatieve slaapplaatsen verhoogd van 33 naar 40.InzageHet vaststellingsbesluit, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 1 mei tot en met maandag 12 juni 2023 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT, Den Burg. De Publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.TXL2022BP0002-va01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl(zoekterm bekendmakingen)BeroepsmogelijkhedenBent u belanghebbende? U kunt een schriftelijk beroep indienen tegen het vaststellingsbesluit. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit conform artikel 3.44 lid 1 sub a Awb ter inzage is gelegd. U stuurt dit aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook een niet- belanghebbende, die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit/ontwerpplan, kan beroep indienen.Ook kan iedereen die een beroepsschrift heeft ingediend een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling. Zonder dat treedt het door de raad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift.

Locatie: HerenstraatPolderwegBoodtlaanMienterglopDe RuyterstraatKaapstraat, Den HoornDe WaalDe KoogDe KoogOudeschildDe Koog

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen