1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving vastgesteld bestemmingsplan derde Reparatieplan Den Hoorn, Diek 10, Texel ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving vastgesteld bestemmingsplan derde Reparatieplan Den Hoorn, Diek 10, Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 21 september 2022 het bestemmingsplan derde Reparatieplan Den Hoorn, Diek,10 met nummer NL.IMRO.0448.DHN2022BP0001-on01 heeft vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad besloten om geen exploitatieplan ingevolge artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.Het derde reparatieplan betreft een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan ‘Den Hoorn’ (het moederplan), door de raad op 12 juli 2016 en het Reparatieplan Den Hoorn, door de raad op 19 december 2018 heeft vastgesteld. •Op de locatie Diek 10 (Hotel Op Diek) was op de verbeelding niet het juiste aantal (recreatieve) slaapplaatsen opgenomen. Hierbij zijn bestaande rechten niet gerespecteerd. Op de locatie Diek 10 is het aantal recreatieve slaapplaatsen verhoogd van 38 naar 46.InzageHet vaststellingsbesluit, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 17 oktober tot en met maandag 28 november 2022 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT, Den Burg. De Publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.DHN2022BP0001-va01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl(zoekterm bekendmakingen)BeroepsmogelijkhedenBent u belanghebbende? U kunt een schriftelijk beroep indienen tegen het vaststellingsbesluit. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit conform artikel 3.44 lid 1 sub a Awb ter inzage is gelegd. U stuurt dit aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook een niet- belanghebbende, die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit/ontwerpplan, kan beroep indienen.Ook kan iedereen die een beroepsschrift heeft ingediend een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling. Zonder dat treedt het door de raad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift.

Locatie: Diek, Den Hoorn

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen