1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein, Texel ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein, Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein met nummer NL.IMRO.0448.ODS2023BP0001-on01 met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan betreft een beleidsarme omzetting van het bestemmingsplan Oudeschild uitbreiding bedrijventerrein, dat op 13 oktober 2021 is vastgesteld en per 14 april 2022 onherroepelijk is.De partiële herziening voorziet in het laten vervallen van de specifieke plandelen die zien op de vestiging van de bierbrouwerij, welke zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast. Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de reguliere regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.InzageHet ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van maandag 23 oktober tot en met maandag 4 december 2023 ter inzage. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 23 oktober tot en met maandag 4 december 2023 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT, Den Burg. De Publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.ODS2023BP0001-on01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl(zoekterm bekendmakingen)ZienswijzenEen ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein naar voren brengen bij de raad van de gemeente Texel/team Beleid, Postbus 200, 1790 AE te Den Burg. U kunt gebruik maken van het formulier voor zienswijzen, dat u kunt downloaden van de website van de gemeente Texel www.texel.nl/bestemmingsplannen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan via telefoonnummer 14 0222 (zonder netnummer) een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen