1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Den Hoorn -Naalrand, Texel ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Den Hoorn -Naalrand, Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Den Hoorn - Naalrand met nummer NL.IMRO.0448.DHN2021BP0003-on01 met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Met dit bestemmingsplan worden 32 (waarvan 20 sociale huur) woningen op het terrein van de voormalige Jan Drijverschool mogelijk gemaakt.Het college heeft besloten dat op basis van de ‘Aanmeldnotitie m.e.r. vormvrije m.e.r.-beoordeling Texel-Den Hoorn- Naalrand’, inhoudende dat er door de ruimtelijke ontwikkeling die met het bestemmingsplan Den Hoorn Naalrand, planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan, waardoor er geen aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure en daarom te volstaan met het volgen van de vormvrije m.e.r. procedure in het kader van het bestemmingsplan.InzageHet ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van maandag 21 februari tot en met maandag 4 april 2022 ter inzage. Normaliter is de Publieksbalie geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te voorkomen is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend. Wij verzoeken u van te voren telefonisch een afspraak te maken om het plan in te zien. Desgevraagd kunnen de stukken ook naar u toegezonden worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de balie van de gemeente via telefoonnummer 140222. Op onze website www.texel.nl vindt u de actuele informatie.De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar via http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.DHN2021BP0003-on01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl (zoekterm bekendmakingen) ZienswijzenEen ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan Den Hoorn -Naalrand naar voren brengen bij de raad van de gemeente Texel/team Beleid, Postbus 200, 1790 AE te Den Burg. U kunt gebruik maken van het formulier voor zienswijzen, dat u kunt downloaden van de website van de gemeente Texel www.texel.nl/bestemmingsplannen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan via telefoonnummer 14 0222 (zonder netnummer) een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar.

Locatie: Naalrand, Den Hoorn

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen