1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving Ontwerp bestemmingsplan De Cocksdorp – Verlengde Schipper Boonstraat, Texel ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving Ontwerp bestemmingsplan De Cocksdorp – Verlengde Schipper Boonstraat, Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan De Cocksdorp – Verlengde Schipper Boonstraat met nummer NL.IMRO.0448.DCD2021BP0001-on01 met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Met dit bestemmingsplan worden 42 (waarvan 26 sociale huur) woningen op het agrarische perceel in het verlengde van de Schipper Boonstraat mogelijk gemaakt.Het college heeft besloten dat op basis van de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Texel-De Cocksdorp – Verlengde Schipper Boonstraat’, inhoudende dat er door de ruimtelijke ontwikkeling die met het bestemmingsplan De Cocksdorp – Verlengde Schipper Boonstraat, planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan, waardoor er geen aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure en daarom te volstaan met het volgen van de vormvrije m.e.r. procedure in het kader van het bestemmingsplan.InzageHet ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van maandag 25 april tot en met dinsdag 7 juni 2022 ter inzage en zijn in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg. De publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 16.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar via http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.DCD2021BP0001-on01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl (zoekterm bekendmakingen) ZienswijzenEen ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan De Cocksdorp – Verlengde Schipper Boonstraat naar voren brengen bij de raad van de gemeente Texel/team Beleid, Postbus 200, 1790 AE te Den Burg. U kunt gebruik maken van het formulier voor zienswijzen, dat u kunt downloaden van de website van de gemeente Texel www.texel.nl/bestemmingsplannen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan via telefoonnummer 14 0222 (zonder netnummer) een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen