1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Den Burg – Marsweg Zuid, Texel ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Den Burg – Marsweg Zuid, Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij bij besluit van 18 juli 2023 het uitwerkingsplan Den Burg – Marsweg Zuid met nummer NL.IMRO.0448.DNB2023UP0001-on01 gewijzigd heeft vastgesteld zoals uiteengezet in de Nota van Zienswijzen.Tevens is besloten om geen exploitatieplan ingevolge artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.Met dit uitwerkingsplan wordt een woningbouwplan met 120 flexwoningen in het sociale (50)- en middeldure (70) huursegment mogelijk gemaakt.InzageHet vaststellingsbesluit, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, de Nota van Zienswijzen, het uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 7 augustus 2023 tot en met maandag 18 september 2023 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT, Den Burg. De Publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.DNB2023UP0001-va01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl(zoekterm bekendmakingen)BeroepsmogelijkhedenBent u belanghebbende? U kunt een schriftelijk beroep indienen tegen het vaststellingsbesluit. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit conform artikel 3.44 lid 1 sub a Awb ter inzage is gelegd. U stuurt dit aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook een niet- belanghebbende, die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit/ontwerpplan, kan beroep indienen.Ook kan iedereen die een beroepsschrift heeft ingediend een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling. Zonder dat treedt het door de college vastgestelde uitwerkingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen