1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Texel – Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu – Pontweg 113, Den Burg

Texel | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Texel - Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu - Pontweg 113, Den Burg

Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend dat zij van plan zijn de volgende omgevingsvergunning in te trekken (artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 27 juni 1995 (kenmerk: Wm 27) inclusief de bijbehorende ambtshalve wijziging van 28 november 2013 (kenmerk: AW 2013-07) voor het bedrijf Tankstation Kievit’ (Argos tankstation) aan Pontweg 113 in Den Burg. De LPG installatie zal worden verwijderd. Na het intrekken van de omgevingsvergunning onderdeel milieu valt het tankstation onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ter inzage De aanvraag, de ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 28 februari 2022 tot en met 11 april 2022 ter inzage bij de gemeente Texel (op afspraak). In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.363068, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.Zienswijzen Gedurende de inzagetermijn kan een ieder op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de OD NHN, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu, Pontweg 113 in Den Burg, zaaknummer OD.363068. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.InformatieMeer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Locatie: Pontweg, Den Burg

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen