1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Texel – Omgevingsvergunning uitgebreid Verleend – Bosrandweg 202, De Koog – Brandveilig gebruiken van een hotel

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Texel - Omgevingsvergunning uitgebreid Verleend - Bosrandweg 202, De Koog - Brandveilig gebruiken van een hotel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Texel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:(1796NK) Bosrandweg 202, De Koog: zaaknummer 3147235. Brandveilig gebruiken van hotel Tatenhove.Tegen het ontwerpbesluit, die van 9 mei tot en met 20 juni 2022 ter inzage hebben gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend.Inzage: De omgevingsvergunningen zijn met de bijbehorende stukken van 2 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 in te zien bij de publieksbalie en is te raadplegen op www.texel.nl (zoekwoord bekendmakingen).BeroepTegen het besluit kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld, met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, door:1.degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;2.de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;3.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet eerder in werking dan op dat verzoek is beslist.Een beroepschrift kan in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht. Het adres is Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Locatie: Bosrandweg, De Koog

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen