1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Texel – Besluit intrekken omgevingsvergunning milieu – Pontweg 113, Den Burg

Texel | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Texel - Besluit intrekken omgevingsvergunning milieu - Pontweg 113, Den Burg

Besluit intrekken omgevingsvergunning milieu, Pontweg 113 in Den Burg Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend dat zij hebben besloten de volgende omgevingsvergunning in te trekken (artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):1.de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 27 juni 1995 (kenmerk: Wm 27) inclusief de bijbehorende ambtshalve wijziging van 28 november 2013 (kenmerk: AW 2013-07) voor het bedrijf Tankstation Kievit’ (Argos tankstation) aan Pontweg 113 in Den Burg.De LPG installatie zal worden verwijderd. Na het intrekken van de omgevingsvergunning onderdeel milieu valt het tankstation onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.Ter inzage De aanvraag, het besluit en de overige bijbehorende stukken liggen van 16 mei 2022 tot en met 27 juni 2022 ter inzage bij de gemeente Texel, Emmalaan 15, 1791AT in Den Burg (op afspraak). In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.363068, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.BeroepBelanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:• uw naam, adres, postcode en woonplaats;• de datum;• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;• uw handtekening.U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.InformatieMeer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Locatie: Pontweg, Den Burg

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen