1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Texel – Besluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning milieu – Landsdiep 4, Den Hoorn

Texel | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Texel - Besluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning milieu - Landsdiep 4, Den Hoorn

Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend dat zij hebben besloten de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 19 mei 2009, kenmerk 09.UP2694, van een onderzoeksinstituut voor zee en oceaan, gelegen aan Landsdiep 4 in Den Hoorn, ambtshalve te wijzigen.De ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de vigerende vergunning op de Beste beschikbare technieken. Diverse voorschriften worden ingetrokken, gewijzigd of toegevoegd.Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.Ter inzageHet besluit en overige bijbehorende stukken liggen van 14 februari 2022 tot en met 28 maart 2022 ter inzage bij de gemeente Texel (op afspraak).In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nlonder vermelding van het zaaknummer OD.343501, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.BeroepBelanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluitter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectiebestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift moet in ieder geval het volgendebevatten:• uw naam, adres, postcode en woonplaats;• de datum;• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;• uw handtekening.U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via:http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronischehandtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift isverstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indienonverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van derechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.InformatieMeer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-HollandNoord, telefoonnummer 088-1021 300.

Locatie: Landsdiep, Den Hoorn

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen